Procederen

Gelukkig worden vele letsel- schadezaken in der minne opgelost, maar ook wanneer de aansprakelijkheid volledig is erkend, kunnen er discussies ontstaan met de aansprakelijke verzekeraar die op enig moment niet meer in der minne zijn op te lossen.
 

Burgers Schaderegelingsbureau B.V.

Burgers Schaderegelingsbureau B.V. houdt zich vanaf 1987 bezig met het verhalen van letselschade van slachtoffers van een verkeers-/bedrijfsongeval of een medische fout op de aansprakelijke partij of diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Contra Register Experts met meer dan 25 jaar ervaring zetten zich vol enthousiasme, doortastendheid en creatieviteit in om de zo hoogst mogelijke schadeclaim - gratis - voor u te realiseren.

Bij het verhalen van uw letselschade gaat het niet alleen om het overleggen van de bonnetjes en het optellen van de kosten die u heeft gemaakt. Er komt veel meer bij kijken en u wordt geconfronteerd met diverse partijen in het schaderegelingsproces, zoals de medisch adviseur van uw belangenbehartger en de verzekeraar, maar mogelijk ook met een arbeidsdeskundige of reintegratiedeskundige. Wettelijke regeltjes en verplichtingen liggen overal op de loer. Denkt u maar eens aan de verbeterde wet Poortwachter, waar u mee te maken krijgt als uw arbeidsongeschiktheid voor uw beroep aanhoudt.

  
 

U moet aan allerlei verplichtingen voldoen, maar wat zijn uw rechten?

U moet aan allerlei verplichtingen voldoen, maar wat zijn uw rechten en wat kunt u doen als u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts of de verzekeringsgeneeskundige? Wat te doen als uw werkgever twijfelt aan uw arbeidsongeschiktheid of u op onredelijke gronden uw eigen werk laat doen terwijl uw klachten dat verhinderen? Hoe gaat u om met klachten en beperkingen die u als gevolg van het ongeval wel heeft, maar die door de medicus niet geobjectiveerd kunnen worden.
En wat dacht u van de causaliteit-discussie(oorzakelijk verband discussie) die als gevolg van het niet kunnen vinden van een medisch aantoonbaar letsel, met de medisch adviseur van uw tegenpartij gaat ontstaan. U beschikt niet over een eigen deskundig medisch adviseur, dus hoe dacht u die discussie te kunnen doorbreken? U staat alleen tegenover een deskundig medisch adviseur van de aansprakelijke partij, die u met prachtige verhalen het bos in stuurt. En al die tijd wordt uw schade maar niet vergoed, lopen de kosten wel op en dwaalt u verder af. Dat is een potentiele bron waarbij mogelijk al bestaande verwerkings-problematiek wordt getriggerd en kan leiden tot een verder afglijden, met ernstige klachten tot gevolg.

Heeft u zoveel beperkingen dat u uw huishouden niet meer goed op orde krijgt of kunt u de kinderen niet meer naar de creche brengen, zijn er dan al voorzieningen getroffen zoals een Persoonsgebonden Budget via de W.M.O. ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of heeft de verzekeraar van uw tegenpartij een standaard vergoeding aangeboden conform N.P.P.-richtlijnen. Weest u dan voorzichtig, want wellicht dient in uw situatie veel meer hulp te worden vergoed dan u kunt betalen uit de genormeerde en tijdelijke bijdrage van de verzekeraar. Ook hier kan een adequate aanpak leiden tot een duurzame en meer op de persoonlijke situatie afgestemde vergoeding.

Leiden uw klachten en beperkingen tot achterstallig onderhoud aan uw eigen huis of andere bezittingen en stelt de aansprakelijke verzekeraar dat u het onderhoud best even kunt uitstellen totdat u weer volledig herstelt bent, neem daar dan geen genoegen mee, want er is geen enkele noodzaak om uw - door zuur verdiende inspanning - verkregen eigendommen te laten vervallen.

    
Smartengeld wordt vaak gezien als een sluitpost maar is dat zeker niet.
 
Leiden uw beperkingen tot een netto maandelijks tekort, omdat u niet meer kunt overwerken of doordat toeslagen wegvallen of verminderen, dan is snel ingrijpen noodzakelijk en zal een deskundige het zogenaamde verlies aan arbeidsvermogen zo snel mogelijk in kaart moeten brengen en onderbouwen aan de hand van bewijsstukken.
Leiden uw beperkingen ook tot inkomensverlies in de toekomst, dan dienen deze aan de hand van een rekenkundig rapport te worden onderbouwd.
Wij beschikken over eigen rekenprogramma's en kunnen een op diverse uitgangspunten gebaseerde berekening maken. Van belang daarbij is of uw klachten al dan niet leiden tot een volledige of gedeeltelijke WIA uitkering of juist een indeling in de klasse kleiner dan 35 %, waardoor u geen recht heeft op een WIA-uitkering.

Hoe staat het verder met uw pensioenvoorziening? Is het ongeval er voor verantwoordelijk dat u geen pensioen meer opbouwt of kunt u als zelfstandig ondernemer geen stortingen meer doen in uw eigen pensioenvoorziening? Ook dan is een deskundige en rekenkundige benadering noodzakelijk.

Smartengeld wordt vaak gezien als een sluitpost maar is dat zeker niet. Het smartengeld is een compensatie voor geleden pijn, gederfde levensvreugd, andere invulling van werkzaamheden en dagindeling, etc. Kortom een compensatie voor de immateriele kant van het door u opgelopen letsel. De hoogte van de compensatie is niet altijd meteen vast te stellen, omdat deze afhankelijk is van de duur van de genezing, de vraag of blijvende invaliditeit resteert en welke impact dat heeft op de rest van uw leven. Er zijn diverse voorbeelden te vinden in de Smartengeldgids van de ANWVB, maar die zijn vaak niet vergelijkbaar met het letsel dat u heeft opgelopen. Een deskundige letselschaderegelaar met veel ervaring kan een betrouwbare inschatting maken van de hoogte van het smartengeld dat u toekomt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Deelschuld of Eigen Schuld

Wanneer u een ongeval overkomt waarvoor een derde aansprakelijk is gaat u er van uit dat uw schade wel volledig, d.w.z. 100% zal worden vergoed. Dat is niet altijd het geval, wanneer uw gedragingen die hebben bijgedragen tot het ontstaan van het ongeval verwijtbaar zijn te achten. In dat geval kan er sprake zijn van eigen schuld of een deelschuld , waardoor slechts een deel van de door u geleden en te lijden schade zal worden vergoed. Het is zeer belangrijk dat de aanspakelijkheidbeoordeling wordt getoetst door een ervaren en deskundig letselschaderegelaar. Voorstellen van de verzekeraar zijn vaak nog onderhandelbaar, mits de juiste argumenten worden gebruikt. Een verschil in het deelschuldpercentage van 10 0f 20% kan u duizenden euro's kosten. Ook hier is een deskundig advies van een ervaren letseldeskundige broodnodig. Laat u dus voorlichten!

Kosten buiten rechte

Geen enkele belangenbehartiger werkt gratis voor u, ook al wordt dat veel gesuggereerd.
De kosten buiten rechte ( dit zijn de kosten die de belangenbehartiger moet maken om uw schade te verhalen) kunnen echter woren verhaald op de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Er is wel sprake van een dubbel redelijkheidscriterium, d.w.z. dat de kosten in verhouding moeten staan tot de hoogte van de vordering en ook redelijkerwijs noodzakelijk waren om te maken. Het kan voorkomen dat er heel veel tijd gaat itten in de causaliteit-discussie met de medisch adviseur van de aansprakelijke partij, waardoor de kosten oplopen en niet meer in verhouding staan tot de hoogte van de vordering.

De kosten zijn dan nog wel noodzakelijkerwijs gemaakt, maar er ontstaat een conflict met de hoogte van de schade-omvang. In dat geval zal de aansprakelijke verzekeraar niet alle kosten vergoeden, zodat het deel dat niet vergoed wordt voor uw eigen rekening komt. Dit soort discussies komen vaker voor dan u denkt en kan u dus veel geld kosten. Advocaten brengen al snel een uurloon in rekening van 200-250,00 euro per uur. Ook al kent men soms een no win-less fee tarief, dan nog kan het om veel geld gaan. Een No Cure - NO Pay overeenkomst kan dit financiele risico aanzienlijk beperken, zeker wanneer het percentage dat u in rekening wordt gebracht, wordt gebaseerd op een aflopende staffel en niet op een vaststaand percentage van 20% of meer, zoals door bijna alle belangen-behartigers wordt gehanteerd. Kijkt op onze website www.burgers-schade.nl en lees wat wij te vertellen hebben over de diverse kosten-systemen en de wijze waarop belangenbehartigers met u afrekenen, de gehanteerde uurtarieven en het financiele risico dat voor uw rekening kan komen bij andere belangen-behartigers. Ons uurloon bedraagt slechts 136,13 euro per uur, exclusief BTW en verschotten, en daarmee garanderen wij u dat u in alle gevallen goedkoper uit bent dan bij een andere belangenbehartiger. Laat u deskundig voorlichten voordat u instemt met een hoog uurloon tarief.

Contact

De juristen en schaderegelaars van Burgers Schaderegelingsbureau bieden professionele hulp bij het verhalen van de schade op de aansprakelijke partij.
Maak gebruik van deskundige hulp en bel 010 - 467 75 00 !!!

bezoek onze website, klik op de afbeelding


Onze standplaats is Rotterdam, ons werkterrein bestrijkt heel Nederland

Vaak zal het gaan om discussies die voortvloeien uit uw beperkingen, waarvan de medisch adviseur van de aansprakelijke partij stelt dat die niet of niet meer ongevals gerelateerd zijn, of waarvan geen medisch bewijs zou zijn te leveren. Natuurlijk kunt u door de staat gefinancieerde rechtshulp aanvragen, waardoor u slechts een eigen bijdrage bent verschuldigd, maar over de deskundigheid van de aan u toegewezen advocaat kan nog wel eens getwijfeld worden alsook aan diens inzet.

Heeft u een rechtsbijstandverze- keraar dan zal de zaak vaak worden uitbesteed aan een deskundig advocaat.
Maar voor dat gebeurt zal eerst de rechtsbijstandverzekeraar toetsen of de vordering wel haalbaar is.

Hoe objectief is die toetsing, want een procedure is duur en voor de rechtsbijstandverzekeraar alleen een kostenpost. Wij bieden u overdracht van het proces-risico voor aanvang van de zaak en indien noodzakelijk ook tussentijds.

Draagt u het proces-risico vooraf over dan weten wij bij aanvang van de zaak niet of dit risico zich zal verwezenlijken, maar het kan natuurlijk ook niet worden uitgesloten. Doet zich de noodzaak van een procedure voor en is de zaak haalbaar dan zullen wij alle kosten van de procedure dragen, ook die van de tegenpartij, wanneer de procedure wort verloren. Dit risico kost u helemaal niets, behalve een hoger startpercentage van het verhaald schadebedrag.

Wij hebben bij aanvang van de zaak dus belang bij uw zaak en het realiseren van een zo hoog mogelijke en adequate schadevergoeding en zullen dat belang ook laten meewegen bij de beoordeling of het opstarten van een procedure zinvol is.

Overname zaak

Wij kunnen de behandeling van uw letselschade overnemen van uw rechtsbijstand-verzekeraar of (letsels)-schadeadvocaat indien u daarover niet tevreden bent of vind dat u teveel betaalt.

Kosten-systeem

Wij verrichten onze diensten op basis van No Cure - No Pay of op basis van Full Cure - Full Pay (urendeclaratie op basis van 136,13 euro per uur , exclusief BTW en verschotten) , waarbij u zelf de vrijheid heeft te kiezen voor het systeem dat u het meeste aanpreekt. Wij brengen geen kantoorkosten in rekening.

Werkgevers

Voor werkgevers met langdurig arbeidsongeschikten kunnen wij de nodige diensten aanbieden, waaronder het verhaal van de loondoorbetaling, begeleiding Poortwachter en WIA.

Bezoekadres:
  Provenierssingel 12
  3033 EK Rotterdam
Postadres:
  Postbus 473
  3000 AL Rotterdam
Tel: 010 - 467 75 00
Fax: 010 - 467 72 00
E-mail: info@burgers-schade.nl
Website:  www.burgers-schade.nl